خرید

با توجه به اینکه تدارکات یک عنصر کلیدی در اجرای هر پروژه میباشد، تیم مهندسی خرید و تدارکات کالا شرکت سینا بنای سترگ تمامی امور مرتبط با مهندسی خرید، خرید بهنگام کالا از بهترین تامین کنندگان با بهترین قیمت و خدمات مورد نیاز براي انجام تمامی فرآیندها و عملکرد پروژه را به مشتریان خود ارایه میدهد.

سینا بنای سترگ خدمات زیر را در زمیه خرید ارایه میدهد:

– مهندسی خرید
– تدارکات / تهیه مواد و تجهیزات

0 Comments