ساخت

بخش مدیریت اجرا و راه اندازی، بطور کلی مسوول تعریف و نظارت براجرای ساخت و ساز، استانداردهای کیفیت و همچنین تعیین الزامات HSE و نیز آموزش مناسب کارکنان و پرسنل بخش اجرا میباشد.

سینا بنای سترگ خدمات زیر را در زمیه اجرا ارایه میدهد:
-ساخت و نصب
-نظارت
-پیش راه اندازی و راه اندازی

0 Comments