Engineering and design

محصول نهایی در پروژه های طراحی و مهندسی  در حقیقت تهیه مدارک و نقشه های پروژه است. در این مسیر مراحل مختلفی وجود که معمولا به  بخشهای زیر تقسیم می شوند:

طراحی مفهومی یا Conceptual Design:

در برخی موارد اطلاعات فنی در ساختار کلی پروژه در مرحله طراحی مفهومی کافی نبوده و کارفرما  اقدام به تعریف مرحله طراحی پایه می نماید وبرآوردی کلی از فرآیند پروژه و تجهیزات را در آن لحاظ می کند. کارفرمایان معمولا در این مرحله در قالب مناقصه پیمانکار مناسبی را انتخاب نموده تا با درصد خطای کمتری وارد مرحله طراحی تفصیلی و نهایی شوند.
از مدارک خروجی این فاز می توان به مدارک زیر اشاره نمود: BFD, PFD, P&ID, PLOT PLAN, SPECIFICATIONS

 

طراحی تفصیلی یا : Detail Engineering

در این گام شرکت مربوطه اقدامات زیر را در دستور خواهند داشت:

بازنگري طراحی (Endorsement):  در این مرحله بازنگري واصلاح مدارك طراحي پایه براساس نظرات اصلاحي دريافتي ازتيم كنترل فنی پروژه و يا بازگشتي از كارفرما مدنظر قرار گرفته و پیمانکار نسبت به اصلاحات، کمبودها و اضافات در مدارک پایه اظهار نظر نموده و بعد از تکمیل اطلاعات اولیه و تایید نظرات توسط کارفرما نسبت به آغاز طراحی تفصیلی اقدام خواهد نمود.

تولید مدارك خروجي یا تفصیلی طراحي: در این مرحله با توجه به برنامه ریزی پروژه و لیست مدارک تولید شده MDL ، تمامی دپارتمان ها نسبت به تولید مدارک شامل نقشه هاي اجرايي، دفترچه محاسبات،گزارشات توجيهي، روش اجرا و … باتوجه به سطح ومرحله طراحي اقدام می نمایند.

در این مرحله مدارک فاز قبلی با جزئیات بیشتری بررسی شده و  مدارک نهایی این فاز شامل نقشه‌های اجرایی و ملحقات بر اساس آن انجام می شوند. از مدارک این فاز می توان به مدارک زیر اشاره داشت: PIPING PLAN, PIPING ISOMETRICS, MTO, I/O LIST