انجام طراحی پایه و تهیهFeed Plan افزایش ظرفیت انبار نفت قم

کارفرما: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

مدت قرارداد: ۶ ماه

توضیحات: جهت افزایش ظرفيت انبار نفت قم از ۷۰ ميليون ليتر به ۱۷۰ ميليون ليتر، ۳ مخزن جدید میبایست احداث میگردید. شرکت سینا بنای سترگ مراحل طراحی پایه و تهیه Feed Plan این پروژه را عهده دار بوده است.