طراحی و مهندسی خرید ارتقا سیستم پسابهای بهداشتی مناطق عملیاتی

کارفرما: شرکت نفت فلات قاره

مدت قرارداد:  ۱۲ ماه

توضیحات: با هدف ارتقای سطح بهداشت، محیط زیست و ایمنی مناطق عملیاتی، طراحی و  انجام امور مهندسی خرید این پروژه توسط شرکت سینا بنا انجام پذیرفت.