طراحی و مهندسی خرید خط لوله جمع آوری گازهای همراه و انتقال به پالایشگاه گاز بیدبلند

کارفرما: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی / شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

پیمانکار اصلی: شرکت سروش انرژی پویا و سکاف

منطقه عملیاتی: مناطق عملیاتی (مارون، رامشیر، آغاجری)

درباره پروژه:

پروژه های تعویض خط لوله 10 اینچ از رگ سفید 1 به رگ سفید 2، تعویض خط لوله انتقال گاز و لخته گیر سیاهمکان و احداث 30 کیلومتر خط لوله 8 اینچ از خط لوله انتقال مایعات کارخانه گاز و گاز مایع 1200 به چند راهه 900 به روش EPCC .

شرکت سینا بنای سترگ مسئولیت تهیه و تامین مدارک مهندسی پروژه و تهیه بسته های خرید را بر عهده دارد.