طراحی جهت بهبود سیستم تفکیک کننده های تولید و تست سکوهای ابوذر و بهرگانسر

کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران

پیمانکار: شرکت فلات پارس

خدمات مهندسی پروژه

بهبود سیستم تفکیک کننده های تولید و تست سکوهای ابوذر و بهرگانسر و سیستم Sand Management سکوها