طراحی و مهندسی خرید پروژه واحد انتقال گازهای نیتروژن و اکسیژن به واحد احیا فولاد سیرجان

کارفرمای اصلی: مجتمع جهان فولاد سیرجان

مشاور طرح : شرکت کانی مس

پیمانکار: شرکت فلات پارس

مدت قرارداد: 3 ماه

توضیحات: شرکت سینا بنا سترگ در این پروژه طراحی مهندسی تفصیلی، مهندسی خرید، مهندسی PRE-COMMISIONING را عهده دار میباشد. شرکت سینا بنا سترگ تهیه مدارک مهندسی در بخش های پروسس،کنترل و ابزار دقیق، برق، سیویل و استراکچر مربوط به pipe-rack، PIPING را عهده دار می باشد.