طراحی و مهندسی خرید سکوی سرچاهی S1 و خط لوله و کابل زیردریایی بین S1 و مجتمع سلمان

کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران  (IOOC)

مدت قرارداد:  ۱۶ماه

توضیحات: این پروژه شامل کلیه عملیات طراحی مهندسی و مهندسی خرید سکوی سرچاهی ,S1خطوط لوله و کابل زیردریایی بین سکوی S1 و مجتمع سلمان  بوده است.