انجام مهندسی خرید بازسازی و نوسازی ایستگاه پمپ خانه گوره – ث

کارفرمای اصلی: شرکت ملی مناطق نفت خیر جنوب

پیمانکار: فلات پارس

مدت قرارداد:  ۸ ماه

توضیحات: جهت نوسازی و بروزسازی ایستگاه تلمبه خانه گوره ث در  بوشهر،  شرکت سینا بنای سترگ انجام امور مربوط به مهندسی خرید تجهیزات مورد نیاز برای این نوسازی را عهده دار بوده است.