طراحی و مهندسی خرید پروژه واحد جداسازی هوای فولاد سیرجان

کارفرمای اصلی: مجتمع جهان فولاد سیرجان

مشاور طرح : شرکت کانی مس

پیمانکار: شرکت فلات پارس

مدت قرارداد: ۱۴ ماه

توضیحات: شرکت سینا بنا سترگ در این پروژه، طراحی مهندسی پایه، تفصیلی، مهندسی خرید، مهندسی PRE-COMMISIONING را عهده دار میباشد. ظرفیت تولید اکسیژن واحد 10,000 Nm3/hr می باشد و شرکت سینا بنا سترگ تهیه مدارک مهندسی در بخش های پروسس، ایمنی، کنترل و ابزار دقیق، برق، معماری، سیویل و استراکچر، HVAC، PIPING و مکانیک را عهده دار می باشد. این واحد تحت لیسانش شرکت سیاد ایتالیا می باشد.