اجرای عملیات برق طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان – فاز 56

کارفرمای اصلی: ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

پیمانکار : شرکت سکاف

مدت قرارداد:   6 ماه

در این پروژه انجام عملیات اجرایی نصب تجهیزات برق بر عهده شرکت سینا بنا سترگ میباشد.