طراحی مهندسی پایه جهت ارتقا ظرفیت بارگیری انتقال نفت خام بهرگان از طریق گوی شناور-SPM

کارفرما:  شرکت نفت فلات قاره

مدت قرارداد:  ۱۲ ماه

توضیحات: جهت ارتقاء ظرفیت بارگیری ترمینال انتقال نفت منطقه بهرگان از طریق گوی شناور، انجام امور مهندسی پایه بر عهده این شرکت بوده است.