طراحی مهندسی ایستگاه تقلیل فشار و خطوط گاز طبیعی مجتمع فولاد نیریزCGS

کارفرما: فولاد غدیر نیریز

پیمانکار: پرشین راد

مدت قرارداد: ۶ ماه

توضیحات: شرکت سینا بنای سترگ در این پروژه، طراحی مهندسی تفصیلی، مهندسی خرید عهده دار میباشد.