ارائه خدمات مهندسی جهت تهیه instrument data sheet پروژه الفین کیان

مدت قرار داد : 6 ماه

در این پروژه تهیه Data sheet های مربوط به تجهیزات PT، TT، PG و TG در فاز تفصیلی برعهده شرکت سینا بنا سترگ می باشد.