طراحی و مهندسی خرید خطوط لوله و تاسیسات جمع آوری گازهای ترش

کارفرما: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی / شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

پیمانکار اصلی: شرکت ستیران-کاوه مبدل

منطقه عملیاتی: (رگ سفید/بی بی حکیمیه/سیاهمکان)

درباره پروژه: طرح پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس (بیدبلند2) برای دریافت 2000 میلیون استاندارد فوت مکعب در روز گاز ورودی طراحی شده است. با توجه به تابعیت استمرار تامین گازهای خوراک از پروژه های تعریف شده در میادین بالادست کارخانه های گاز و گاز مایع تصمیم گرفته شده است که با انجام یک مجموعه پروژه تامین گازهای مورد نظر تضمین گردد.

شرکت سینا بنای سترگ مسئولیت تهیه و تامین مدارک مهندسی پروژه و تهیه بسته های خرید را بر عهده دارد.