طراحی پایه و تهیه Feed Plan افزایش ظرفیت انبار نفت قم

کارفرما: شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی
مدت قرارداد: ۶ ماه

توضیحات: جهت افزایش ظرفيت انبار نفت قم از ۷۰ ميليون ليتر به ۱۷۰ ميليون ليتر، ۳ مخزن جدید میبایست احداث میگردید. شرکت سینا بنای سترگ مراحل طراحی پایه و تهیه Feed Plan این پروژه را عهده دار بوده است.