مشاوره و تهیه مدارک فنی و مهندسی خرید سیستم جداسازی هوا و تولید اکسیژن

کارفرما: شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان
مدت قرارداد: ۱۴ ماه

توضیحات: شرکت سینا بنای سترگ در این پروژه، اجرای طراحی و مهندسی پایه، تفصیلی، مهندسی خرید، تهیه و بررسی MANUAL ها و FINAL BOOK ها را عهده دار میباشد.