نفت و گاز

نفت و گاز منابع انرژی هستند که تقریبا در تمام جنبه های جامعه مدرن صنعتی ما نقش دارند. همانطور که میدانیم بدون این منابع و محصولات ساخته شده از آنها، زندگی روزمره امکان پذیر نخواهد بود.
طراحی و مشاوره برای پروژه های نفت و گاز تمرکز اصلی شرکت سینا بنا سترگ می باشد و این شرکت از تجربیات خود برای طراحی، برنامه ریزی و اجرای سریع و با کیفیت پروژه های گوناگون و تعالی مهندسی استفاده میکند. تجربه کار در نواحی مختلف ما را به درکی عمیق برای ارایه سرویسها و خدمات به مشتریان رسانده است.